กลุ่มงานศัลยกรรม

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร


1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
- 2563
2. คู่มือแพทย์ประจำบ้าน
- 2563
3. คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
- 2563
4. รายงานผลสอบคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2555-2561
- 2562 - 2563
5. รายงานผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563
- 2561   - 2562
6. รายงานการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม โดยราชวิทยาลัยฯ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.สรรพสิทธิฯ
- 2557   - 2563 (ไม่ผ่าน)
7. หลักสูตร WFME
- 2563
8. รายการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านปี
- 2563
9. รายงานผลการคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง
- 2564

หลักสูตรฯของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีพันธกิจในการผลิตศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้

1. ผลิตแพทย์และศัลยแพทย์ ที่มีความรู้อย่างบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ศัลยศาสตร์คลินิก,ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง, ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ, แพทยศาสตร์ศึกษา,การบริหารทั่วไป, การบริหารสาธารณสุข, เวชจริยศาสตร์, กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข,ระบบและปัญหาด้านสาธารณสุข, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข รวมถึงการมีทักษะที่ไว้วางใจได้ เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค, การวินิจฉัยแยกโรค, การผ่าตัด, กระบวนการตัดสินใจทางคลินิก, การบันทึกเวชระเบียน, การวิจารณ์งานวิจัย, กระบวนการตัดสินใจเชิงเวชจริยศาสตร์, การสื่อสารทางคลินิก, การทำงานเป็นทีม, การบริหารคุณภาพ, การบริหารสาธารณสุข, การสอน, การดูแลอย่างเป็นองค์รวม และการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ เน้นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ การพัฒนาพฤตินิสัย และมารยาทของศัลยแพทย์, ความสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม, บทบาทของศัลยแพทย์ในแง่มุมต่างๆ ของสังคม, การพัฒนาตนเองด้านศัลยศาสตร์รวมถึงด้านอื่นๆ ในทุกมิติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ, สามารถปฎิบัติงานได้ด้วยตนองอย่างเต็มตัว มีเจตนารมณ์ เตรียมพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สามรถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาหลังปริญญาที่ครอบคลุม ความรู้ ทักษะ และเจตคติความเป็นศัลยแพทย์ที่พึงประสงค์ มีพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการประกอบวิชาชีพความเป็นศัลยแพทย์ในอนาคต เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งคำนึงถึงบริบทความต้องการของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ซึ่งเน้นด้าน ศัลยแพทย์มะเร็ง, อุบัติเหตุ, acute care surgery โดยมีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และญาติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอื่น อาจารย์ รวมทั้งเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพอื่น

2. การจัดการความรู้และการวิจัย ที่เน้นกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ฐานข้อมูลระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพที่ ๑๐ เน้นการบูรณาการเข้ากับระบบบริหารคุณภาพ HA รวมถึงเน้นระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารงานวิจัยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศไทย

3. การบริการวิชาการด้านศัลยศาสตร์สู่สังคม โดยให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทุกกลุ่มโรคที่สำคัญ และคำนึงถึงบริบทความต้องการของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นหลัก ซึ่งเน้น ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์มะเร็ง และคำนึงถึงมิติการดูแลแบบองค์รวม, มิติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกัน,การรักษา, การฟื้นฟู รวมถึงการบูรณาการการบริการด้านศัลยศาสตร์เข้ากับระบบการเรียนการสอน เน้นระบบการเรียนรู้ ขณะปฏิบัติงานในสถานที่ และสถานการณ์จริง

4. การบริหารคุณภาพ เน้นบูรณาการระบบคุณภาพ WFME เข้ากับระบบคุณภาพ HospitalAccreditation

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นความกตัญญูกตเวทีต่อศัลยแพทย์อาวุโส, ศัลยศาสตร์รุ่นพี่ รวมถึงการตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

Overview

อาจารย์แพทย์

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

speakers

นพ.ไพวัณ วัฒนราษฎร์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ประสาน ผดุงเกียรติโสภณ

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.เกริก สุวรรณกาฬ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

นพ.จำลอง กิตติวรเวช

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

พญ.กนกวรรณ มิ่งขวัญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
speakers

นพ.สุรชัย จึงมั่นคง

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.มานิต คำแหง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

นพ.อาทิตย์พงศ์ นามวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
speakers

นพ.ธีรพล เกาะเทียน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

นพ.สหชาติ อธิโชตสกุล

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.อัศวิน รุจิศิรศานต์กุล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

นพ.เกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ศาสวัฒน์ ชาญสิทธิโชค

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.สัมฤทธิ์ อัตตสิริลักษณ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

นพ.นิธิ เลิศสวัสดิ์วิชา

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.พิมพ์ วรวิสุทธิกูล

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.สุพัตรา ทีฆะธาดา

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ภูวนัย สาคัมภีร์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.โคมทอง ปิตุจาตุรนต์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ศุภมิตร ลีมะสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
speakers

พญ.พรรษพร รัตนาภิชาติ

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.พิมพ์ใจ เพียกแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.สุจิตรา เก็บทอง

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

พญ.หญิงปารัชญ์ ศิริศรีโร

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.อภินันท์ แก้วมณี

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ศุภชัย เมิดไธสง

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.ณรงเดช เวชกามา

นายแพทย์ชำนาญการ
speakers

นพ.สดุดี ปัทธรรม

นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์ประจำบ้าน

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรระสิทธิประสงค์

program

นางสาวศิรดา ผดุงทรง

แพทย์ประจำบ้าน

program

นายสิทธิชัย สายสมบูรณ์

แพทย์ประจำบ้าน

program

นายทรงวิทย์ อินธิปัญญา

แพทย์ประจำบ้าน

program

นายศรัณยู จิตรปรีดา

แพทย์ประจำบ้าน

program

นายณรงค์ เชื้อศุภโรบล

แพทย์ประจำบ้าน

program

นายพีรดล พรมใต้

แพทย์ประจำบ้าน

program

นายธเนศ บุญเลิศ

แพทย์ประจำบ้าน

Back Office

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

speakers

นางวิไล มงคลศิริ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศํลยกรรม
speakers

นางสุภาภรณ์ เชื้อประชุม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศํลยกรรม
speakers

นางพัชรี ศรีวะวงค์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศํลยกรรม
speakers

น.ส.พิชญาภรณ์ เชื้อชัย

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศํลยกรรม
speakers

นายสุรศักดิ์ จุนทะวี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศํลยกรรม
speakers

นางสาวขนิษฐา แก้ววงศา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานศํลยกรรม

ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

sponsors
กิจกรรมวันปฐมนิเทศและปัจจิมนิเทศผู้จบการศึกษาแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562
sponsors
กิจกรรมสัมมนาการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน นศพ.ปี4-5-6 และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

กลุ่มงานศัลยกรรม

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อาคาร 50 พรรษา ชั้น 2

ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี, 34000