กิจกรรมวันปฐมนิเทศและปัจจิมนิเทศผู้จบการศึกษาแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานศัลยกรรม